Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden DELTA Comfort Wijzer 2014 versie 2

 

Download PDF


Deze algemene voorwaarden DELTA Comfort Wijzer 2014 versie 2 (verder te noemen: “Voorwaarden”) worden aangeboden door: DELTA Energie B.V., gevestigd te Middelburg en kantoor houdend aan de Poelendaelesingel 10, 4335 JA Middelburg (Kamer van Koophandel Middelburg nr. 72056509 ) (verder te noemen: “DELTA”).

Artikel 1 Definities
DELTA: DELTA Energie B.V., gevestigd te Middelburg en kantoor houdend aan de Poelendaelesingel 10, 4335 JA Middelburg (Kamer van Koophandel Middelburg nr. 72056509).
DELTA Comfort Wijzer: energiemanagement systeem bestaande uit een Gateway en aangesloten Randapparatuur dat de Gebruiker inzicht geeft in zijn energieverbruik en de mogelijkheid biedt om apparaten en/of een Slimme Thermostaat op afstand te bedienen.
Fifthplay: Fifthplay N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, kantoor houdend aan de Industriepark West 40 te Sint Niklaas, België, zijnde de producent van de Gateway.
Gateway: het centrale kastje dat de communicatie mogelijk maakt tussen het Platform en de Randapparatuur door de Gebruiker, daaronder inbegrepen de bijbehorende software.
Gebruik: het gebruik van DELTA Comfort Wijzer.
Gebruiker: natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap in wiens opdracht en voor wiens rekening een DELTA Comfort Wijzer wordt geleverd.
Gebruikershandleiding: uitgebreide handleiding met onder meer uitleg over het aansluiten en de werking van de verschillende functionaliteiten van DELTA Comfort Wijzer.
Meetpunt: een Meetpunt is aangesloten aan de Gateway en geeft inzicht in verbruik (bijvoorbeeld de elektriciteitsmeter en de gasmeter gekoppeld aan de Gateway zijn 2 Meetpunten).
Platform: de online omgeving, bestaande uit een website en/of mobiele applicatie voor een smartphone of tablet, waar alle informatie die DELTA Comfort Wijzer verzamelt beschikbaar is en vanaf waar ook online bediening van diverse functies van DELTA Comfort Wijzer beschikbaar is.
Randapparatuur: allerhande apparatuur, niet zijnde de Gateway, om DELTA Comfort Wijzer mee uit te breiden, zoals bijvoorbeeld de Smart plugs en de Slimme Thermostaat.
Slimme Thermostaat: een kamerthermostaat die op afstand te bedienen is via het Platform of een mobiele applicatie.
Smart plug: een intelligent stopcontact waarmee verbruik van apparaten gemeten kan worden, maar waarmee ook apparaten geprogrammeerd en op afstand bediend kunnen worden.
Snelstartgids: bij DELTA Comfort Wijzer meegeleverde gids met daarin informatie voor de Gebruiker om DELTA Comfort Wijzer te installeren en te registreren op het Platform.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden DELTA Comfort Wijzer 2014 versie 2.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DELTA in verband met DELTA Comfort Wijzer zijn deze Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van DELTA worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door DELTA ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, de leverancier/producent van de Gateway (thans Fifthplay), indien en voor zover wettelijk toegestaan.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.4 DELTA behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen of aan te vullen met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 13 lid 4 van deze Voorwaarden.
2.5 Wanneer door gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet het recht van DELTA alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Gebruiker kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat DELTA deze Voorwaarden soepel toepast.
2.6 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met DELTA in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DELTA vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 3 Het Gebruik van DELTA Comfort Wijzer
3.1 Als onderdeel van DELTA Comfort Wijzer geeft DELTA de Gateway om niet in bruikleen voor onbepaalde tijd, onder de voorwaarde dat de Gebruiker de Gateway na afloop van de bruikleenovereenkomst zal retourneren aan DELTA uiterlijk binnen vier weken na de einddatum. DELTA rekent derhalve geen abonnementskosten voor de Gateway met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 3 lid 4 en artikel 3 lid 6 van deze Voorwaarden. De koop van de Randapparatuur brengt de totstandkoming van een bruikleenovereenkomst aangaande de Gateway met zich mee. Bij het niet conform dit artikel tijdig retourneren van de Gateway is DELTA gerechtigd een boete in rekening te brengen van € 100 (honderd euro), onverminderd haar wettelijk recht op schadevergoeding. De Gateway dient schoon, compleet en onbeschadigd te worden geretourneerd aan DELTA. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle gemaakte reinigings- en reparatiekosten indien de Gateway in slechte staat aan DELTA wordt geretourneerd. Indien en voor zover de Gebruiker één of meer andere diensten van derden afneemt via de Gateway en deze dienst/diensten is/zijn geactiveerd, is de Gebruiker zelf verantwoordelijk voor het rechtsgeldig beëindigen van deze andere dienst(en) bij deze derde(n).
3.2 De Gebruiker is gerechtigd de bruikleenovereenkomst dagelijks schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen.
3.3 DELTA is gerechtigd schriftelijk de bruikleenovereenkomst tussentijds buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonodig zonder opzeggingstermijn en zonder enige vergoeding aan de Gebruiker verschuldigd te zijn in onder meer de volgende gevallen onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 5 van deze Voorwaarden:
(i) er is sprake van overmacht van DELTA en/of Fifthplay en/of andere fabrikant, importeur, (toe)leverancier, installateur, monteur, maker en/of ontwikkelaar betrokken bij DELTA Comfort Wijzer;
(ii) er is sprake van een toerekenbare tekortkoming van Gebruiker;
(iii) er is sprake van beëindiging van de samenwerking tussen DELTA en de leverancier/producent van DELTA Comfort Wijzer (thans Fifthplay);
(iv) indien (onderdelen van) DELTA Comfort Wijzer (mogelijk) een gevaarlijke situatie oplevert (opleveren);
(v) in geval van onvoorziene omstandigheden, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, wijzigingen in wet- en regelgeving;
(vi) in geval van vermeend misbruik van DELTA Comfort Wijzer;
(vii) Gebruiker houdt zich niet aan de gebruikersinstructies (Gebruikershandleiding en Snelstartgids);
(viii) in geval Gebruiker niet voldoet aan de vereisten als opgesomd in artikel 3 lid 4 van deze Voorwaarden, onverminderd het overig bepaalde in artikel 3 lid 4 van deze Voorwaarden;
(ix) ontwerp-, ontwikkel- en/of productiefouten van DELTA Comfort Wijzer, daaronder inbegrepen de software;
(x) het Gebruik maakt inbreuk of dreigt inbreuk te maken op een intellectueel eigendomsrecht van een derde; en/of
(xi) anderszins dringende en onverwacht opkomende redenen.
In onder meer dergelijke gevallen is de Gebruiker verplicht de Gateway aan DELTA te retourneren.
3.4 Om gebruik te maken van DELTA Comfort Wijzer is vereist dat Gebruiker tevens klant is van DELTA voor ten minste één van de volgende producten/diensten van DELTA: (i) elektriciteit, (ii) gas, (iii) televisie, (iv) internet, (v) telefonie, (vi) CV huur, (vii) CV onderhoudsabonnement en/of (viii) DELTA Zongarant. De Gebruiker behoudt toegang tot het Platform, zolang er een lopende overeenkomst is met DELTA ten aanzien van één of meerdere van voornoemde producten/diensten. Indien Gebruiker geen overeenkomst meer heeft met DELTA ten aanzien van één of meerdere van voornoemde producten/diensten, is Gebruiker desalniettemin gerechtigd om het Gebruik van de Gateway te continueren, in welk geval de Gebruiker toegang tot het Platform van DELTA Comfort Wijzer zal behouden. In geval de Gebruiker alleen de bruikleenovereenkomst ten aanzien van de Gateway heeft en geen enkele andere overeenkomst met DELTA ten aanzien van één of meerdere van voornoemde producten/diensten, behoudt DELTA zich het recht voor om jaarlijks een vergoeding voor administratiekosten te berekenen.
3.5 De Gebruiker dient:
• de Gateway en eventuele Randapparatuur van DELTA Comfort Wijzer volgens de verstrekte instructies te installeren.
• te beschikken over een internet verbinding.
• te beschikken over één actuele en algemeen gebruikte webbrowser-versie, waarbij in ieder geval Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari als aanvaarde algemeen gebruikte webbrowser-versies worden gezien. Gebruiker dient met DELTA vooraf af te stemmen of andere dan de voornoemde webbrowsers ook compatible zijn.
• het activerings- en configuratieproces volledig te volgen dat in de Snelstartgids en/of Gebruikershandleiding beschreven staat.
3.6 De Gebruiker is gerechtigd de Gateway tot 15 Meetpunten gratis te gebruiken. Indien de Gebruiker meer dan 15 Meetpunten op zijn Gateway wenst aan te sluiten, is DELTA gerechtigd maandelijkse abonnementskosten per additioneel Meetpunt in rekening te brengen. Bij niet dan wel te late betaling van de kosten voor extra Meetpunten door de Gebruiker behoudt DELTA zich het recht voor om de toegang tot het Platform en de smartphone- en tabletapplicaties op te schorten zolang voornoemde kosten niet betaald zijn.
3.7 DELTA behoudt zich het recht voor om voor aanvullende diensten of producten van DELTA Comfort Wijzer een (betaald) abonnement te introduceren. Over de introductie van een dergelijk abonnement zal melding gemaakt worden op de website www.DELTA.nl/ComfortWijzer.
3.8 De Gebruiker zal zorgdragen voor een veilig gebruik van DELTA Comfort Wijzer conform de Gebruikershandleiding en de Snelstartgids. De Gebruiker is tevens verplicht als een goede huisvader zorg te dragen voor bewaring en behoud van DELTA Comfort Wijzer, deze slechts in overeenstemming met de aard van DELTA Comfort Wijzer, het bepaalde in deze Voorwaarden, de Gebruikershandleiding en de Snelstartgids te gebruiken en de Gateway bij het einde van de bruikleenovereenkomst aan DELTA in goede staat te retourneren conform de door DELTA aangegeven instructies. De Gebruiker dient de Gateway en de Randapparatuur uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn. DELTA Comfort Wijzer is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
3.9 De Gebruiker staat zelf in voor de optimale kwaliteit van de externe netwerkverbindingen om het Platform naar behoren te laten werken.
3.10 In het kader van het Gebruik is het strikt verboden om:
• DELTA Comfort Wijzer te gebruiken in strijd met het doel waarvoor het is bestemd, in strijd met de goede zeden of met geldende regelgeving, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, enige criminele of bedrieglijke acties, inbreuk op privacy wetgeving of enige veiligheidsnormen;
• Te proberen andere Gebruikers in dwaling te brengen door zich de naam of de maatschappelijke benaming van andere personen toe te eigenen;
• Dusdanig te handelen dat de andere Gebruikers belemmerd worden om toegang te krijgen tot DELTA Comfort Wijzer;
• De dienst, de servers, de netwerken die op DELTA Comfort Wijzer zijn aangesloten te belemmeren of te ontregelen of te weigeren zich te voegen naar de vereiste voorwaarden, procedures, algemene regels of beleidslijnen die van toepassing zijn op de netwerken die aangesloten zijn op DELTA Comfort Wijzer;
• Andere Gebruikers op welke manier dan ook lastig te vallen;
• Persoonlijke gegevens van andere Gebruikers te verzamelen en op te slaan;
• Informatie te downloaden, te plaatsen, te versturen of over te brengen per e-mail of op welke andere manier dan ook die:
(i) onwettig, schadelijk, dreigend, verkeerd, lasterlijk, beledigend, vulgair, obsceen, bedreigend voor het privé-leven van anderen, haatdragend, racistisch of op een andere manier afkeurenswaardig is,
(ii) een patent, handelsmerk, handelsgeheim, intellectueel eigendomsrecht of elk ander eigendomsrecht van anderen overtreedt,
(iii) softwarevirussen of elke andere code, bestanden of programma’s bevat dat de werking van alle software, computer- of telecommunicatieapparatuur, etc. ontregelt, vernielt of belemmert;
• Ongevraagd of zonder toestemming publiciteit of elk ander promotiemateriaal (met name “spam”, “junk mail”, kettingbrieven of elke andere vorm van wervende materialen) te downloaden, te plaatsen, te versturen, te e-mailen of anderszins te verzenden.
Als DELTA van mening is dat een Gebruiker alle of een deel van de hierboven vermelde verboden overtreedt of gaat overtreden, heeft DELTA de mogelijkheid om alle door de Gebruiker gepubliceerde onrechtmatige informatie te verwijderen en het Gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten.
3.11 Tijdens de looptijd van de bruikleenovereenkomst krijgt de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie voor de software. Het is verboden om zich toegang te verschaffen tot de bron en/of toegangscodes, om deze te kopiëren of te wijzigen, en in het algemeen om zich schuldig te maken aan om het even welke vorm van piraterij van de software. Indien DELTA vaststelt dat de Gebruiker zich schuldig maakt aan piraterij of poging tot piraterij binnen het Platform dan behoudt DELTA zich het recht voor om de toegang tot het Platform te blokkeren en de bruikleenovereenkomst – desnoods met onmiddellijke ingang – te beëindigen en, naargelang van het geval, een eventuele schadevergoeding te vorderen. DELTA behoudt zich voorts het recht voor om de gehele of gedeeltelijke toegang tot DELTA Comfort Wijzer tijdelijk te wijzigen of op te schorten ten behoeve van onderhoud of software updates. Zonder voorafgaande en schriftelijke instemming van DELTA of eventuele andere rechthebbenden zijn de reproductie, de verspreiding en het gebruik met het oog op verspreiding of publieke voorstelling van het Platform en/of de smartphone- en tabletapplicaties in om het even welke vorm en op welke drager dan ook, verboden.
3.12 De Gebruiker mag de Gateway noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in gebruik geven, verhuren of anderszins de bruikleenrechten geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DELTA en met inachtneming van de volgende voorwaarden:
(i) derden dienen vooraf de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en de betreffende overeenkomst aangaande DELTA Comfort Wijzer te accepteren;
(ii) de Gebruiker en derden blijven hoofdelijk verbonden ten aanzien van de nakoming van de verbintenissen; en
(iii) de leverancier/producent (thans Fifthplay) blijft eigenaar van de Gateway en DELTA blijft de inbruikleengever van de Gateway.
3.13 De Gebruiker is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de Gateway toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de Gebruiker of van derden. Vanaf het moment dat de Gebruiker de Gateway in ontvangst heeft genomen, komt het volledig voor zijn risico. Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van de Gateway dient direct na ontdekking door de Gebruiker aan DELTA te worden gemeld. Bij vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering, dan wel bezwaring van de Gateway dient de Gebruiker DELTA een eenmalige vergoeding te betalen van € 100 (honderd euro).
3.14 Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om veranderingen, verbeteringen of wijzigingen aan de Gateway aan te brengen.
3.15 De Gebruiker is verplicht vóór gebruik van de Gateway, de Gateway visueel te onderzoeken op gebreken, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. De Gebruiker is verplicht visuele gebreken aan de Gateway zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen te melden aan DELTA zodra het gebrek met een visuele inspectie kan worden geconstateerd althans behoort te worden geconstateerd. Voor verborgen gebreken, althans gebreken die niet met een visuele inspectie kunnen worden geconstateerd althans behoren te worden geconstateerd, geldt dat deze verborgen gebreken zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen aan DELTA dienen te worden gemeld zodra het verborgen gebrek daadwerkelijk wordt geconstateerd.

Artikel 4 Randapparatuur
4.1 De Randapparatuur wordt geleverd op basis van een koopovereenkomst tussen DELTA als verkoper en Gebruiker als koper. De Gebruiker betaalt een eenmalige koopprijs voor de Randapparatuur.
4.2 Tot de volledige betaling van alle Randapparatuur blijven de goederen eigendom van DELTA.
4.3 De Gebruiker is gehouden de Randapparatuur op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Gebruiker te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daarvoor in het normale (handels)verkeer gelden.
4.4 De goederen zijn gebrekkig wanneer zij niet voldoen aan de technische standaard van de goederen. Kleinere gebreken geven niet het recht een garantie op te eisen. De Gebruiker dient omtrent gebreken die zonder speciale attentie aan de geleverde goederen opvallen direct bij het ophalen resp. de levering, uiterlijk echter 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen met een precieze beschrijving ervan te reclameren. Voor verborgen gebreken, althans gebreken die niet met een visuele inspectie kunnen worden geconstateerd althans behoren te worden geconstateerd, geldt dat deze verborgen gebreken zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen aan DELTA dienen te worden gemeld zodra het verborgen gebrek daadwerkelijk wordt geconstateerd.

Artikel 5 Overmacht
5.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DELTA in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de betreffende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DELTA gehouden is tot enige schadevergoeding.
5.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DELTA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DELTA niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DELTA worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie- en/of elektriciteits)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Overmacht van Fifthplay en/of andere fabrikant, importeur, (toe)leverancier, installateur, monteur, maker en/of ontwikkelaar betrokken bij de DELTA Comfort Wijzer geldt ook als overmacht van DELTA.
5.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de betreffende overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Artikel 3 lid 1 van deze Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Conformiteit; garanties; beperking en uitsluiting aansprakelijkheid
6.1 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 3 betreffende de Gateway, staat DELTA ervoor in dat DELTA Comfort Wijzer voldoet aan de redelijke eisen van deugdelijkheid, bruikbaarheid en/of vakmanschap en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. DELTA beoogt met de overeenkomst waarbij de Gebruiker de beschikking verkrijgt over de DELTA Comfort Wijzer geen resultaatsverbintenissen te scheppen, doch hooguit inspanningsverplichtingen.
6.2 De Gebruiker aanvaardt dat hij de Gateway geheel op eigen risico in bruikleen neemt en dat DELTA geen enkele garantie met betrekking tot het functioneren van de Gateway geeft, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden. De Gebruiker vrijwaart DELTA voor eventuele claims van derden welke claims haar oorzaak vinden in handelen van de Gebruiker in strijd met deze Voorwaarden.
6.3 De door DELTA genoemde met DELTA Comfort Wijzer mogelijk te behalen besparing is gebaseerd op rapportages van (onafhankelijke) derden en geldt enkel ter indicatie en wordt op geen enkele wijze door DELTA gegarandeerd. Het werkelijke besparingspotentieel is afhankelijk van de Gebruiker en de omgeving waarin de DELTA Comfort Wijzer wordt gebruikt. Aan eventuele afwijkingen (zowel naar boven of beneden) terzake het werkelijke besparingspotentieel kunnen geen rechten worden ontleend.
6.4 Een door DELTA als garantie aangeboden regeling strekt nimmer verder dan de door Fifthplay, importeur, (toe)leverancier, installateur, monteur, maker en/of ontwikkelaar aan DELTA verstrekte garantie(s), voor zover DELTA recht heeft op een dergelijke garantie. Of iets onder de garantie valt, wordt uitsluitend door de partij bepaald die de betreffende garantie heeft verstrekt. DELTA aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
6.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en onverminderd het bepaalde in de vorige leden, verleent DELTA voor DELTA Comfort Wijzer gedurende een periode van maximaal 24 kalendermaanden de in dit artikel bedoelde garanties. Dit houdt in, dat gebreken die aantoonbaar op een ontwerp-, ontwikkel- of een productiefout zijn terug te voeren kosteloos door of vanwege DELTA zullen worden verholpen in overeenstemming met het bepaalde in de artikelleden hierna.
6.6 Een DELTA Comfort Wijzer die niet voldoet, althans gebrekkig blijkt te zijn in de zin van het voorafgaande artikel 6 lid 5, wordt naar keuze van DELTA hersteld of vervangen of wordt er een ontbrekend (onder)deel voor zover hiervan sprake is, nageleverd, mits de non-conformiteit of het gebrek zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontdekken ervan ter kennis van DELTA wordt gebracht op de overeengekomen wijze en DELTA in de gelegenheid wordt gesteld het gebrek te verhelpen dan wel DELTA Comfort Wijzer te vervangen. DELTA behoudt zich het recht voor DELTA Comfort Wijzer te vervangen voor een gelijkwaardig product (Gateway en/of Randapparatuur).
6.7 Een herstelde of vervangen DELTA Comfort Wijzer wordt gedurende de resterende garantietermijn gegarandeerd.
6.8 Garanties zijn niet overdraagbaar aan anderen.
6.9 De Gebruiker verplicht zich ertoe DELTA Comfort Wijzer niet eerder te (doen) plaatsen, in gebruik te (doen) stellen en/of te (doen) activeren dan nadat hij zich op behoorlijke wijze heeft vergewist van de voorgeschreven omgevingscondities en - factoren met betrekking tot temperatuur, vochtigheidsgraad etc. ten behoeve van een goed en deugdelijk functioneren van DELTA Comfort Wijzer dan wel dat DELTA Comfort Wijzer niet wordt geplaatst op een locatie of blootgesteld aan een omgeving, die afwijkt van de door of namens DELTA in de Gebruikershandleiding of Snelstartgids opgegeven aanwijzingen.
6.10 DELTA is niet aansprakelijk voor schade en/of gebreken ontstaan door onjuiste, ondeskundige c.q. onzorgvuldige (ver)plaatsing, montage en/of installatie en/of ondeskundig c.q. onzorgvuldig gebruik, of een ondeskundige c.q. onzorgvuldige toepassing, bediening of behandeling van DELTA Comfort Wijzer door de Gebruiker, diens hulppersoon of door een (door de Gebruiker) ingeschakelde derde, waaronder begrepen een monteur of installateur die niet door DELTA is ingeschakeld, en in dergelijke gevallen kan Gebruiker geen rechten meer ontlenen aan de in dit artikel bedoelde garanties.
6.11 Onverminderd hetgeen overigens is bepaald in dit artikel, vervallen de garanties in ieder geval indien de Gebruiker niet voldoet aan zijn verplichting tot het (regelmatig en voorzichtig) onderhouden van DELTA Comfort Wijzer, dan wel het onderhoud laat verrichten door een ter zake niet deskundige of onbekwame persoon.
6.12 DELTA is slechts verplicht tot herstel of vervanging op een reguliere locatie van Gebruiker binnen Nederland.
6.13 De in dit artikel bedoelde garanties vormen de enige en exclusieve garanties. DELTA, Fifthplay, de fabrikant, de importeur, de (toe)leverancier, de installateur, de monteur, de maker of de ontwikkelaar zijn nimmer aansprakelijk voor stilzwijgende of andere garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele garanties omtrent de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik dat redelijkerwijs niet voorzienbaar is. DELTA sluit dergelijke garanties hierbij uitdrukkelijk uit.
6.14 In aanvulling op de artikelleden hiervoor, bestaat nimmer recht op garanties als bedoeld in dit artikel, in het bijzonder het recht op herstel of vervanging als bedoeld in artikel 6 lid 6 van deze Voorwaarden, of een beroep op non-conformiteit of op een gebrek, indien één (of meerdere) van de navolgende gevallen zich voordoet( voordoen) en, dientengevolge, is DELTA nimmer aansprakelijk voor:
a) (Negatieve) invloeden op en (schadelijke) gevolgen voor (het functioneren van) DELTA Comfort Wijzer dan wel voor enig onderdeel daarvan, door (directe) blootstelling aan zonlicht of (sterke) rook- c.q. roetvorming en/of door toepassing, installatie of gebruik van materialen, apparatuur en/of software die niet van DELTA afkomstig zijn, dan wel door het opvolgen van (gebruiks)aanwijzingen, met inbegrip van doch niet beperkt tot tips voor installatie, Gebruik of onderhoud, welke niet door DELTA zijn verstrekt of door DELTA officieel zijn goedgekeurd.
b) Schade en/of gebreken ontstaan door niet stipte of een onzorgvuldige naleving van de Gebruikershandleiding en Snelstartgids en/of andere gebruiksvoorschriften dan wel plaatsings-, installatie- of onderhoudsinstructies afkomstig van DELTA, met inbegrip van doch niet beperkt tot de niet stipte naleving van c.q. negeren van de in de Gebruikershandleiding en/of Snelstartgids omschreven situaties c.q. gevallen, waarbij uitschakeling van DELTA Comfort Wijzer dient plaats te vinden, en de gevolgen van dergelijke niet stipte of onzorgvuldige naleving.
c) Schade en/of gebreken ontstaan door Gebruik buitenshuis.
d) Schade en/of gebreken ontstaan door het gebruik van water of andere (schoonmaak)vloeistoffen.
e) Schade en/of gebreken ontstaan door normale slijtage.
f) Schade en/of gebreken ontstaan door het niet (voldoende) open houden van de ventilatieopeningen van DELTA Comfort Wijzer.
g) Schade en/of gebreken ontstaan door brand, storm, hagel, blikseminslag, overbelasting van DELTA Comfort Wijzer of door invloed van andere abnormale of onvoorziene (weers)omstandigheden en/of andere buitenkomende onheilen.
h) Schade en/of gebreken ontstaan door opzettelijk gedrag of grove nalatigheid aan de zijde van de Gebruiker.
i) Schade en/of gebreken welke het gevolg zijn van niet door of vanwege DELTA aangebrachte wijzigingen in (de functionaliteiten van) DELTA Comfort Wijzer.
j) Schade en/of gebreken ontstaan omdat software niet vrij is van schade, corruptie, aanvallen, virussen, manipulatie, hacken of andere inbreuken op de beveiliging, welke gebeurtenissen als overmacht zullen worden beschouwd.
k) Schade en/of gebreken die verband houden met of het gevolg zijn van onderbrekingen in of blokkeringen van de toegang tot de server van een derde of het internet.
l) Schade en/of gebreken ontstaan door Gebruik voor niet-persoonlijke, commerciële doeleinden, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, bedrijfsschade en/of schade aan de DELTA Comfort Wijzer als gevolg van voornoemd commercieel gebruik.
m) Schade en/of gebreken ontstaan door onderbreking van het Gebruik, door het (tijdelijk) niet functioneren van DELTA Comfort Wijzer, als gevolg van omstandigheden die niet aan DELTA kunnen worden toegerekend, met inbegrip van doch niet beperkt tot onderbreking van het Gebruik vanwege stroomuitval c.q. een stroomstoring dan wel een onderbreking van de internetverbinding, al dan niet als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, afwezigheid in verband met vakantie of andere redenen voor langdurige(re) afwezigheid, het uitvoeren van een software-update, het uitschakelen van DELTA Comfort Wijzer en/of het resetten van DELTA Comfort Wijzer.
n) Schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot letselschade, en/of gebreken ontstaan door het eigenmachtig of eigenhandig openmaken van de Gateway en/of Randapparatuur, zonder medeweten of toestemming van DELTA of door een niet door DELTA ingeschakelde c.q. erkende hulppersoon (monteur of installateur daarbij inbegrepen).
o) Schade en/of gebreken ontstaan als gevolg van een onjuiste bediening van de thermostaatfunctie van DELTA Comfort Wijzer.
p) Schade en/of gebreken welke redelijkerwijs onvermijdbaar zijn als gevolg van de plaatsing, montage en installatie van DELTA Comfort Wijzer, met inbegrip doch niet beperkt tot de gevolgen als gevolg van hak-, boor-, en/ of breekwerkzaamheden ten behoeve van het plaatsen, monteren en installeren van DELTA Comfort Wijzer.
q) Schade en/of gebreken ontstaan door dan wel het niet (goed) functioneren van DELTA Comfort Wijzer, doordat de Gebruiker niet (volledig) voldoet aan de eisen als bedoeld in deze Voorwaarden.
r) Schade en/of gebreken ontstaan doordat de Gebruiker verzuimt persoonsgegevens, gebruiksgegevens en/of andere (historische) gegevens te wissen op DELTA Comfort Wijzer in geval van verhuizing (of vanwege een andere reden voor vertrek of het verlaten van de woning) waarbij DELTA Comfort Wijzer wordt achtergelaten. Voor de toepassing van het onderhavige lid is het niet relevant door wie de schade is geleden of van wie de aanspraak afkomstig is. Voor de toepassing is evenmin relevant of de schade aan DELTA Comfort Wijzer is ontstaan of dat er sprake is van andere soorten (gevolg) schade of van schade voor andere personen en/of aan andere zaken.
6.15 DELTA is evenmin tot garantie gehouden indien de Gebruiker DELTA niet de gelegenheid biedt om servicewerkzaamheden te verrichten. Tevens is DELTA nimmer tot garantie gehouden bij inbraak en diefstal.
6.16 DELTA is niet aansprakelijk voor schade en/of gebreken, welke het gevolg zijn van (naleving van) enig overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard, de conformiteit en/of kwaliteit van de geleverde DELTA Comfort Wijzer, alsmede voor de toepassing van wettelijk of van overheidswege voorgeschreven veiligheids- en/ of bedienings- dan wel gebruiksvoorschriften en de gevolgen van deze toepassing, indien en voor zover deze voorschriften pas van kracht zijn geworden na levering van DELTA Comfort Wijzer aan de Gebruiker.
6.17 DELTA en de aan haar gelieerde ondernemingen en personen zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door DELTA en/of door voornoemde ondernemingen en personen wanneer:
i) Er geen sprake is van schending van een wettelijke zorgplicht jegens de Gebruiker door DELTA of door één van voornoemde personen.
ii) Het verlies of de schade het gevolg is van een besluit van DELTA om informatie of content, software daarbij inbegrepen, te verwijderen, niet te bewerken of te updaten, de Gebruiker te waarschuwen, de dienstverlening aan de Gebruiker wordt opgeschort of wordt beëindigd door toedoen van de Gebruiker zelf (of als gevolg van een andere maatregel vanwege schending door de Gebruiker van de betreffende overeenkomst of van deze Voorwaarden) dan wel het verlies of de schade het gevolg is van de conclusie van DELTA dat zich een schending van de overeenkomst heeft voorgedaan.
iii) Het verlies of de schade betrekking heeft op gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade als gevolg van derving van inkomsten, zaken of winst, of verlies, beschadiging of beperking van (het gebruik van) gegevens in verband met het Gebruik en/of de servicewerkzaamheden. DELTA is derhalve niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan gemiste omzet, gederfde winst, bedrijfsstagnatie en gemiste besparingen.
iv) Er sprake is van inbraak en/of diefstal.
6.18 DELTA is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door loszittende en/of afgebroken c.q. geknapte onderdelen. DELTA is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de Gebruiker.
6.19 In geen geval zal DELTA aansprakelijkheid dragen voor schade veroorzaakt door enige handelingen of nalatigheden van de Gebruiker of veroorzaakt door en onder meer (zonder limitatief te zijn):
a) het verkeerd schakelen van de Smart plugs en/of andere Randapparatuur;
b) een foutief of oneigenlijk gebruik van DELTA Comfort Wijzer, een onzorgvuldige bewaring of doorgave aan derden van de unieke gebruikersidentificatie en het wachtwoord;
c) het gebrekkig functioneren van de internetverbinding, breedbandverbinding of welke andere dienst dan ook of infrastructuur waarover DELTA geen controle heeft;
d) defecten in de hardware die de Gebruiker gebruikt om DELTA Comfort Wijzer en het bijbehorende Platform te gebruiken en te raadplegen;
e) virussen, trojan horses of bugs in de software die de Gebruiker gebruikt en niet door DELTA of leveranciers van DELTA voor DELTA Comfort Wijzer werden geleverd of ter beschikking gesteld;
f) het onjuist gebruik van DELTA Comfort Wijzer of van de Randapparatuur die de Gebruiker gebruikt om het Platform te kunnen gebruiken (bijv.: het hacken van de Gateway);
g) onderbrekingen in de beschikbaarheid of het functioneren van DELTA Comfort Wijzer als gevolg van een technische ingreep (bijv. onderhoud) of storing van maximaal 5 werkdagen;
h) inbraak of hacking van het Platform, dit op voorwaarde dat DELTA en de leverancier/producent van DELTA Comfort Wijzer (thans Fifthplay) alle redelijke beveiligingsmaatregelen hebben genomen conform de stand der techniek;
i) phishing, pharming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten;
j) overmachtsituaties, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, brand, explosies, overstromingen, stormschade, blikseminslag, elektriciteitsstoringen en overheidsmaatregelen;
k) diensten die verbonden zijn met bewaking van publieke ruimtes, medische diensten of levensbedreigende of vitale doeleinden waarvoor DELTA Comfort Wijzer niet bedoeld is.
6.20 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is de aansprakelijkheid van DELTA voor verlies of schade, die voortvloeit uit of verband houdt met dan wel het gevolg is van DELTA Comfort Wijzer, de overeenkomst of de uitvoering of niet-nakoming daarvan of Gebruik te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste € 250.000 (tweehonderdvijftig duizend euro) per gebeurtenis voor alle Gebruikers tezamen doch met een maximum van € 300 (driehonderd euro) per gebeurtenis per individuele Gebruiker. Indien het totaal der schaden aan personen en/of zaken per gebeurtenis meer bedraagt dan € 250.000 (tweehonderdvijftig duizend euro) zullen de aanspraken van de Gebruikers naar evenredigheid worden voldaan doch wederom met inachtneming van het hiervoor bedoelde maximum te vergoeden schadebedrag van € 300 (driehonderd euro) per gebeurtenis per individuele Gebruiker.
6.21 Voor de toepassing van het vorige lid wordt een reeks met elkaar verband houdende gebeurtenissen als één gebeurtenis beschouwd.
6.22 Voor alle schade(gevallen) geldt een drempelbedrag van € 55 (vijfenvijftig euro) voor de Gebruiker, met dien verstande dat bij overschrijding het drempelbedrag mede wordt vergoed.
6.23 De maximale aansprakelijkheid voor alle schadegevallen gezamenlijk die in een kalenderjaar zijn veroorzaakt zal per individuele Gebruiker nimmer meer bedragen dan € 900 (negenhonderd euro) en voor alle Gebruikers tezamen nimmer meer bedragen dan € 750.000 (zevenhonderdvijftig duizend euro).
6.24 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ongeacht of aansprakelijkheid voortvloeit uit de overeenkomst, deze Voorwaarden of de wet.
6.25 De Gebruiker die handelt in strijd met zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor DELTA en aan haar gelieerde ondernemingen en personen voortvloeiende schade. De Gebruiker zal DELTA vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade, die in dit verband is ontstaan dan wel het gevolg is van het niet nakomen door de Gebruiker van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst of deze Voorwaarden.
6.26 Voldoening aan de garantieverplichtingen uit hoofde van dit artikel en/of uitkering door DELTA – met inachtneming van de in dit artikel bedoelde maxima - van de vastgestelde schade of het vastgestelde verlies, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de Gebruiker DELTA uitdrukkelijk en volledig.
6.27 Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel is bepaald, verjaart elke vordering tot schadevergoeding na verloop van 1 jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of onderkend dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of onderkend, en in elk geval na verloop van 3 jaren na de levering, tenzij er sprake is van een specifieke vordering tot schadevergoeding van de Gebruiker waarvoor naar dwingend Nederlands recht een langere verjaringstermijn geldt. In dat geval geldt deze langere (wettelijke) verjaringstermijn.
6.28 Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee kalendermaanden na het ontstaan aan DELTA te zijn gemeld, tenzij de Gebruiker aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 7 Intellectuele eigendom en auteursrechten
7.1 De Gebruiker dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door DELTA geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, de software.
7.2 Het Platform en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, is auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. DELTA sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van het Platform en de inhoud ervan. DELTA onderhoudt en beveiligt het Platform en inhoud. DELTA geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan DELTA garanderen dat het gebruik van het Platform en de inhoud ervan Gebruiker vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. De Gebruiker dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

 

Artikel 8 Informatieverstrekking
8.1 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. DELTA garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
8.2 Het is mogelijk dat DELTA op de internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. DELTA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
8.3 Alle op de site van DELTA genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en DELTA is gerechtigd voornoemde prijzen, percentages en tarieven te wijzigen.

 

Artikel 9 Privacy
9.1 DELTA houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. DELTA heeft maatregelen genomen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. DELTA bewaart deze gegevens gedurende de volledige looptijd van het Gebruik. DELTA verkoopt de verkregen consumentenprofielen en andere verkregen persoonsgegevens niet aan derden.
9.2 DELTA verwerkt verzamelde persoonsgegevens om haar werkzaamheden te verrichten. Bedoelde werkzaamheden omvatten onder meer:
a) Het accepteren van de aanvraag van de Gebruiker, het uitvoeren van de overeenkomst (bepaalde gegevens zijn noodzakelijk voor het Gebruik en voor de goede werking van de functies die DELTA Comfort Wijzer en het bijbehorende Platform biedt), relatiebeheer en ten behoeve van marketing. Tevens kan DELTA de gegevens gebruiken om de Gebruiker te informeren over de voor Gebruiker relevante producten en diensten.
b) Ten behoeve van de uitvoering van de diensten voor DELTA Comfort Wijzer wordt gebruik gemaakt van diensten van derden. DELTA verstrekt aan dienstverleners uitsluitend die gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. DELTA verplicht de dienstverleners met wie DELTA persoonsgegevens deelt deze uitsluitend te gebruiken in het kader van de betreffende dienstverlening aan DELTA of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. DELTA zorgt ervoor dat dienstverleners de gegevens afdoende technisch en organisatorisch beveiligen en geheimhouden. Bepaalde noodzakelijke gegevens worden verzameld en verwerkt door de leverancier/producent van de Gateway (thans Fifthplay), met het oog op de uitvoering van de opdrachten die specifiek aan haar worden toevertrouwd in het kader van de hierboven genoemde verwerking. In het kader van ondersteuning bij vragen, klachten of problemen waarna de Gebruiker contact zoekt met DELTA voor ondersteuning, beschikken de support afdelingen van DELTA en Fifthplay (voor wat betreft derdelijns support) over een mogelijkheid om mee te kijken naar het Platform en de instellingen van DELTA Comfort Wijzer bij de Gebruiker.
c) Het geheel geanonimiseerd aanwenden van verbruiksgegevens voor technische doeleinden, dus met uitsluiting van de privégegevens.
d) Het gebruiken van geanonimiseerde verbruiksgegevens ten behoeve van het maken van vergelijkingen met andere gebruikers.
e) Het op afstand uitlezen en verwerken van de meetgegevens van de op afstand uitleesbare meetinrichting van de Gebruiker, in het geval de Gebruiker beschikt over een op afstand uitleesbare meetinrichting.
f) Onder omstandigheden is DELTA (wettelijk) verplicht is om de persoonsgegevens van de Gebruiker te verstrekken aan overheidsinstanties, toezichthouders of bijvoorbeeld aan politie of justitie.
De Gebruiker geeft - indien en voor zover nodig - DELTA door de aanschaf van DELTA Comfort Wijzer haar ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van verzamelde persoonsgegevens in het kader van de werkzaamheden als opgesomd in dit artikel 9 lid 2.
9.3 De gegevens die het Platform over het energieverbruik en het beheer ervan voor de Gebruiker verzamelt, zijn indicatief. Deze gegevens worden op geen enkele manier benut voor het bepalen van de jaarfactuur van het energieleveringscontract van de Gebruiker en aan de gegevens kunnen derhalve geen rechten worden ontleend terzake de omvang van de facturen gerelateerd aan de energieleveringsovereenkomsten tussen Gebruiker en DELTA. Zij dienen enkel om een indicatief inzicht te geven in het energieverbruik.

 

Artikel 10 Verhuizing
10.1 De Gebruiker verplicht zich om DELTA tijdig schriftelijk te informeren over een aanstaande verhuizing.
10.2 Indien de Gebruiker gedurende de looptijd van de bruikleenovereenkomst betreffende de Gateway verhuist naar een reguliere locatie van Gebruiker binnen Nederland, is de Gebruiker gerechtigd:

ofwel:
a) de Gateway en de Randapparatuur mee te nemen en voort te zetten op het nieuwe adres. In dit geval dient:
(i) de Gateway en Randapparatuur opnieuw te worden geïnstalleerd; en
(ii) de Gebruiker de verhuizing aan DELTA schriftelijk door te geven.
Indien de DELTA Comfort Wijzer niet (correct) werkt op het nieuwe adres heeft de
Gebruiker het recht de bruikleenovereenkomst aangaande de Gateway schriftelijk op te zeggen en dient de Gateway aan DELTA te worden geretourneerd conform de door DELTA aangegeven instructies. Artikel 3 lid 1 van deze Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

ofwel:
b) de bruikleenovereenkomst aangaande de Gateway schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen en in een dergelijke geval dient de Gateway aan DELTA te worden geretourneerd conform de door DELTA aangegeven instructies. Artikel 3 lid 1 van deze Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
10.3 Indien de Gebruiker gedurende de looptijd van de bruikleenovereenkomst aangaande de Gateway verhuist, maar niet naar een reguliere locatie van Gebruiker binnen Nederland, is DELTA gerechtigd de bruikleenovereenkomst aangaande de Gateway tussentijds buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen en artikel 3 lid 3 van deze Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
10.4 DELTA is nimmer aansprakelijk voor schade en/of gebreken ontstaan doordat de Gebruiker verzuimt persoonsgegevens, gebruiksgegevens en/of andere (historische) gegevens te wissen op DELTA Comfort Wijzer in geval van verhuizing (of vanwege een andere reden voor vertrek of het verlaten van de woning) waarbij DELTA Comfort Wijzer wordt achtergelaten.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op elke overeenkomst tussen DELTA en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van DELTA of overeenkomsten gesloten met DELTA worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

Artikel 12 Aanvullende voorwaarden bij zonnepanelen
12.1 Gebruikers die bij DELTA op basis van de Algemene voorwaarden zonnepanelen DELTA 2012, zonnepanelen hebben aangeschaft en DELTA Comfort Wijzer hebben aangeschaft, zijn gerechtigd een “DELTA Zon Garant” overeenkomst aan te gaan. In dat geval zal een voorziening tot stand gebracht worden waardoor de productie van de zonnepanelen gevolgd kan worden via DELTA Comfort Wijzer door de Gebruiker en door DELTA. DELTA en/of de door haar daarvoor ingeschakelde installateur zal op basis van deze productiegegevens contact met de Gebruiker opnemen als er reden is om aan te nemen dat de zonnepanelen niet naar behoren functioneren.
12.2 De Gebruiker gaat akkoord en verleent voor zover nodig toestemming aan DELTA dat alle data inzake de stroomproductie van zijn zonnepanelen in combinatie met zijn verbruiksgegevens beschikbaar zijn ter monitoring en controle over het correct functioneren van de zonnepanelen door registratie van de hoeveelheid opgewekte zonnestroom en ten behoeve van het bieden van inzicht aan de Gebruiker via DELTA Comfort Wijzer indien en voor zover er sprake is van een “DELTA Zon Garant” overeenkomst.
12.3 Indien de overeenkomst tot het Gebruik voor DELTA Comfort Wijzer eindigt, vervallen daarmee tevens alle rechten voor de Gebruiker op basis van de “DELTA Zon Garant” overeenkomst.
12.4 In geval van afwijkingen tussen het bepaalde in deze Voorwaarden en het bepaalde in een offerte voor een gecombineerd aanbod van DELTA Comfort Wijzer met “DELTA Zon Garant”, prevaleert het bepaalde in die offerte.

Artikel 13 Slotbepalingen
13.1 DELTA is gerechtigd te allen tijde al hetgeen DELTA en de overige ondernemingen behorende tot de groep in de zin van artikel 2:24b BW van DELTA, gevestigd te Middelburg, te vorderen heeft van Gebruiker te verrekenen met de vorderingen die Gebruiker heeft op DELTA, indien en voor zover wettelijk toegestaan.
13.2 Indien het bij of krachtens de van toepassing zijnde wetgeving en regulering bepaalde, tot omstandigheden leidt van dien aard dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst en deze Voorwaarden ten opzichte van DELTA naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht, is DELTA bevoegd de overeenkomst en/of deze Voorwaarden voor zover noodzakelijk aan te passen dan wel te beëindigen met inachtneming van een alle omstandigheden in aanmerking nemende, redelijke opzegtermijn.
13.3 Kennisgevingen door DELTA worden geacht rechtsgeldig te zijn geschied aan de Gebruiker indien deze zijn gedaan aan diens laatst bij DELTA bekende e-mailadres. De Gebruiker is verplicht DELTA zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van e-mailadreswijzigingen.
13.4 Deze Voorwaarden treden in werking op 10 november 2014. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende algemene voorwaarden, zijnde de algemene voorwaarden DELTA Comfort Wijzer 2014 versie 1. Wijzigingen van deze Voorwaarden worden vóór inwerkingtreding bekend gemaakt conform het in artikel 13 lid 3 van deze Voorwaarden bepaalde. In de kennisgeving wijst DELTA de Gebruiker op de mogelijkheid de overeenkomst aangaande DELTA Comfort Wijzer op te zeggen vanwege de voorgenomen wijziging van deze Voorwaarden, hetgeen niet zal leiden tot enigerlei schadeplichtigheid van DELTA jegens de Gebruiker.
13.5 Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene Voorwaarden DELTA Comfort Wijzer 2014 versie 2”.
13.6 Deze Voorwaarden zijn tevens in te zien op en te downloaden op www.DELTA.nl/ComfortWijzer.