Privacy policy

Privacyverklaring DELTA Inzicht Standaard en DELTA Comfort Wijzer

DELTA Comfort B.V. (hierna: DELTA) verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. DELTA gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om.

 

Welke gegevens, waaronder persoonsgegevens, verwerkt DELTA en waarom?

Ten behoeve van DELTA Inzicht Standaard en DELTA Comfort Wijzer verwerkt DELTA de volgende gegevens:

Persoonsgegevens

Contactgegevens, zoals onder andere:

 • Naam
 • Adres
 • (mobiel) telefoonnummer
 • E-mailadres
Contractgegevens, zoals onder andere:
 • Klantnummer
 • Start- en einddatum van uw contract

Gegevens van uw energieverbruik of teruglevering van elektriciteit  (en watergebruik in geval u een slimme watermeter hebt aangesloten):

 • Continue metingen van het elektriciteitsgebruik en/of gasgebruik en/of watergebruik in uw woning

Overige gegevens

Storingsgegevens, zoals onder andere:

 • Gegevens over softwarestoringen       
 • Productgegevens, zoals onder andere:
 • Hardware versie van de mini-gateway of DELTA Comfort Wijzer
 • Software versies van de mini-gateway of DELTA Comfort Wijzer
 • Identificatiecodes om te zorgen dat de mini-gateway of DELTA Comfort Wijzer internet contact kunnen maken
 • Gebruik van de functionaliteiten van een app of online omgeving.  Of de online omgeving of app on/offline is en of de mini-gateway of DELTA Comfort Wijzer on/offline is
 • Gegevens welke verzameld worden uit de randapparatuur van de mini-gateway of DELTA Comfort Wijzer, bijvoorbeeld de gemeten temperatuur uit de Slimme Thermostaat of de meetmodule voor zonnepanelen
 • MAC-adressen van de mini-gateway of DELTA Comfort Wijzer

De doelen voor het verwerken van deze gegevens zijn:

 • Verwerken van de aanschaf
 • Leveren en installeren van producten en diensten
 • Factureren van producten en diensten
 • Bieden van ondersteuning
 • Oplossen van storingen
 • Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op het gebied van (besparing van) energieverbruik en het aanbieden van deze producten en diensten aan u
 • Optimalisatie van het inkoopproces van stroom en gas om u zo een goed mogelijk tarief te kunnen aanbieden

DELTA verwerkt niet meer gegevens dan nodig zal zijn voor deze doelen. 

 

Door het accepteren van deze privacyverklaring geeft u DELTA expliciet toestemming om uw gegevens voor deze doelen te gebruiken.

 

Wanneer geeft DELTA uw persoonsgegevens door aan derden?


DELTA zal uw persoonsgegevens enkel delen met derden, om DELTA Inzicht Standaard of DELTA Comfort Wijzer te verstrekken aan u. Zo kan DELTA bijvoorbeeld dienstverleners inschakelen voor IT-ondersteuning of bij de afhandeling, installatie of de levering van DELTA Inzicht Standaard of DELTA Comfort Wijzer.

 

DELTA zal in een dergelijk geval enkel die persoonsgegevens verstrekken aan die derde die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. DELTA zal de door haar ingeschakelde derden met wie zij persoonsgegevens deelt, verplichten deze gegevens uitsluitend te gebruiken in het kader van de betreffende dienstverlening aan DELTA of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze derden zorgen ervoor dat zij de gegevens afdoende technisch en organisatorisch beveiligen en geheimhouden. De derden die DELTA inschakelt kunnen over de hele wereld gevestigd zijn. 

 

DELTA kan daarnaast (wettelijk) verplicht worden om uw persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, toezichthouders of bijvoorbeeld aan politie of justitie. DELTA garandeert dat zij uw persoonsgegevens nooit zal verkopen aan derden die deze persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken.

 

Hoe lang bewaart DELTA uw persoonsgegevens?
DELTA zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor de doeleinden waarvoor DELTA de gegevens heeft verzameld.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens, heeft DELTA passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

 

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om DELTA te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens. Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of dat DELTA uw gegevens niet mag verwerken, dan kunt u DELTA verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

 

DELTA zal u binnen vier weken laten weten in hoeverre DELTA aan uw verzoek kan voldoen. Stuur uw verzoek aan DELTA Comfort B.V., WBP/Adressenbeheer, Postbus 5048, 4330 KA Middelburg.

 

Wijzigen verklaring

DELTA kan deze verklaring wijzigen of er zaken aan toevoegen. DELTA houdt u via de website op de hoogte van eventuele wijzigingen.